Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Grever Administraties/Gréfidès geleverde producten en diensten. Grever Administraties/Gréfidès, gevestigd Pascalweg 5-04, 4104 BD te Culemborg , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Grever Administraties/Gréfidès verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Grever Administraties/Gréfidès van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Grever Administraties/Gréfidès in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • BSN nummer
 • BTW Nummer
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Gebruikersnaam t.b.v. doen van diverse belastingaangiften

Gegevens die u aan ons verstrekt:

Wij verzamelen en bewaren alle gegevens welke door u aan ons zijn verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevens zijn nodig om goed gebruik te kunnen maken van onze diensten. De gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Account registratie gegevens, zoals e-mail adres, wachtwoord.
 • Bedrijfsgegevens, o.a. benodigd om op uw factuur te plaatsen, zoals bedrijfsnaam, bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adres gegevens, KvK nummer, btw nummer, telefoon nummer. Financiële gegevens, zoals die behoren bij een boekhoudprogramma, denk aan: omzet, kosten, betalingsgegevens, betalingen, gewerkte uren & ritten
 • Uw abonnementsgegevens t.b.v. het kunnen incasseren van abonnementsgelden, zoals: IBAN Nummer, BIC code, Bank
 • Gegevens die u invoert van derden zoals jouw klanten of leveranciers. Dit is o.a. nodig voor het opstellen van facturen en offertes.

Hoe zit het met persoonsgegevens van uw klanten?

U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van invoer van de gegevens van derden en dient deze derden zelf op de hoogte te stellen van het feit dat u dit doet en welk privacy beleid wij hanteren betreffende hun gegevens. Als klant van Grever Administraties/Gréfidès bent u juridisch gezien zelf “Verwerkingsverantwoordelijke” voor de persoonsgegevens van derden die u aanlevert bij Grever Administraties/Gréfidès. Grever Administraties/Gréfidès wordt in deze gezien als “Verwerker” (zoals bedoeld in de AVG) van de persoonsgegevens. Beide partijen zijn hierin verplicht om zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te houden

Verwerkt Grever Administraties/Gréfidès ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Grever Administraties/Gréfidès verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens .

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Grever Administraties/Gréfidès dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het bijwerken van uw administratie
 • Het opstellen van uw jaarcijfers
 • Het doen van uw BTW aangifte
 • Het doen van uw aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten en producten bij u af te leveren
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Grever Administraties/Gréfidès gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Grever Administraties/Gréfidès zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Grever Administraties/Gréfidès zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Grever Administraties/Gréfidès verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Grever Administraties/Gréfidès gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wat zijn uw rechten omtrent uw persoonsgegevens?

U hebt het recht op inzage, correctie of beperking van uw persoonsgegevens. U kunt een e-mail sturen aan greetje@grever.nl met daarin uw exacte verzoek. Wilt u gebruik maken van uw recht op inzage van uw persoonsgegevens dan zullen wij hierop binnen 1 maand reactie geven. Mocht uw verzoek ongegrond of buitensporig zijn dan zijn we geoorloofd hier een redelijke administratieve vergoeding voor te vragen, of het verzoek weigeren. U hebt het recht om “vergeten” te worden, u kunt daarvoor een vergetelheidverzoek bij ons indienen. Dit kunt u per mail aan ons kenbaar maken. We zullen dan uw account binnen uiterlijk 30 dagen verwijderen U hebt het recht om gegevens over te dragen, dat houdt in dat u ons kunt vragen om uw gegevens aan te leveren zodat u deze elders kunt gebruiken.

Beveiliging

Grever Administraties/Gréfidès hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Grever Administraties/Gréfidès heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Grever Administraties/Gréfidès toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Grever Administraties/Gréfidès gebruik maakt van de diensten van derden, zal Grever Administraties/Gréfidès in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

We hebben bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Grever Administraties/Gréfidès van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Grever Administraties/Gréfidès u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Grever Administraties/Gréfidès is transparant over de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is de basis. Als u toch nog vragen hebt over de manier waarop Grever Administraties/Gréfidès met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u altijd een bericht met uw specifieke vraag sturen aan greetje@grever.nl

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via greetje@grever.nl . Dit privacy statement is opgesteld d.d. 25 mei 2018

Grever Administraties/Gréfidès

Pascalweg 5-04
4104 BD Culemborg

M.M.( Greetje) Verlangen